Poradnik

sdivider-black

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZGONU:

W przypadku, gdy śmierć bliskiej osoby nastąpiła w domu, w pierwszej kolejności należy wezwać lekarza rodzinnego lub pogotowie ratunkowe dzwoniąc pod nr 999 lub 112.

Obowiązkiem lekarza jest stwierdzenie zgonu oraz wystawienie „Karty zgonu

W przypadku, gdy śmierć bliskiej osoby nastąpiła w szpitalu, dokument taki wystawia lekarz prowadzący oddział, na którym zmarł dany pacjent.

Stwierdzenie zgonu jest podstawą do przetransportowania ciała zmarłego do kostnicy.

 Karta zgonu wydawana jest bezpłatnie w jednym egzemplarzu i będzie postawą do wystawienia Aktu zgonu przez Urząd Stanu Cywilnego.

sdivider-black

AKT ZGONU:

Śmierć osoby należy zgłosić w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwego dla miejsca, w którym nastąpił zgon.  Do zgłoszenia śmierci i uzyskania aktu zgonu potrzebne są następujące dokumenty:

 • karta zgonu wystawiona przez lekarza stwierdzającego zgon
 •  dowód osobisty Osoby Zmarłej
 • dowód osobisty osoby zgłaszającej
 • jeżeli Osoba Zmarła pozostawała w związku małżeńskim, niezbędny jest dowód osobisty współmałżonka
 •  odpis aktu urodzenia (w przypadku śmierci dziecka).

Skrócony odpis aktu zgonu wydawany jest w USC bezpłatnie w jednym egzemplarzu. Kolejne odpisy wydawane są za opłatą (22 złote za odpis skrócony).

Kolejnym krokiem jest kontakt z Zakładem Pogrzebowym, który zorganizuje i przeprowadzi ceremonię pogrzebową.

sdivider-black

POGRZEB

 Ustalenie szczegółów przebiegu ceremonii pogrzebowej może odbyć się na miejscu bądź poprzez zamówienie bezpłatnej usługi „Mobilne Biuro” w domu klienta:  tel. 667977866.

Już podczas pierwszego spotkania z przedstawicielem zakładu pogrzebowego zostaną omówione wszystkie szczegóły dotyczące pogrzebu.

Szczegóły jakie mogą Państwo ustalić z zakładem pogrzebowym to: miejsce oraz datę pożegnania i pogrzebu, termin kremacji – jeśli taka była wola zmarłego lub jeśli wymagają tego okoliczności, typ obrządku – czy będzie to ceremonia w obrządku religijnym czy też pogrzeb świecki, szczegóły nabożeństwa żałobnego wybór trumny lub urny, w której pochowana zostanie osoba zmarła oraz cały przebieg uroczystości pogrzebowej w najmniejszym szczególe.                                     

Śmierć nienarodzonego dziecka

Jeśli dziecko zmarło przed końcem 22-ego tygodnia ciąży, wtedy – zgodnie z przyjętą praktyką – śmierć traktowana jest jako poronienie. W takim wypadku nikt nie wymaga od rodziców rejestracji dziecka w USC, a ciało maluszka pozostaje w szpitalu i nie jest wydawane najbliższym. Nie ma jednak żadnych przeszkód, jeśli rodzice pragną pochować swoje nienarodzone maleństwo. Muszą wtedy zebrać komplet dokumentów i dopełnić takich samych formalności jak rodzice dziecka zmarłego w późniejszym okresie ciąży.

Dokumenty, które odbiera się ze szpitala:

Bez względu na termin przerwania ciąży należy odebrać pisemne zaświadczenie o narodzinach dziecka oraz kartę zgonu. Jeśli niemożliwe jest ustalenie płci zmarłego dziecka, wtedy rodzice mogą podać płeć prawdopodobną, ustalaną intuicyjnie, w oparciu o przeczucia matki. Dokumenty, które odbiera się z Urzędu Stanu Cywilnego: w przypadku, gdy dziecko urodziło się martwe, wydawany jest akt urodzenia z odpowiednią adnotacją;  jeśli dziecko natomiast przyszło na świat żywe i zmarło kilka minut po porodzie, wtedy wydawany jest podstawowy akt urodzenia. W akcie urodzenia wpisywane są dane obojga rodziców oraz imię zmarłego dziecka.

W przypadku śmierci nienarodzonego dziecka rodzice mają prawo zgłosić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o jednorazową pomoc na pokrycie kosztów pogrzebu. Aby ją otrzymać należy zgłosić się do ZUS-u dysponując następującymi dokumentami:  

 • skróconym odpisem aktu urodzenia dziecka (z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe),
 • skróconym odpisem aktu zgonu dziecka,
 • wypełnionym wnioskiem o wypłatę zasiłku pogrzebowego,
 • oryginalnymi rachunkami i fakturami potwierdzającymi wysokość kosztów pogrzebu,
 • w celu ustalenia pokrewieństwa z dzieckiem, przedstawia się skrócone odpisy aktów stanu cywilnego osób, które ubiegają się o pomoc.

sdivider-black

FINANSOWANIE

 Służymy Państwu z pomocą w załatwieniu wszystkich spraw formalnych związanych także w uzyskaniu zwrotu zasiłku pogrzebowego z ZUS, KRUS, wraz z przygotowaniem kompletnej dokumentacji .

Od 1 marca 2011 r. zasiłek pogrzebowy wypłacany jest w wysokości 4000 złotych i przysługuje w razie śmierci:

1.osobie mającej ustalone prawo do emerytury lub renty,

2.osobie mającej ustalone prawo do emerytury pomostowej,

3.ubezpieczonego, w tym ubezpieczonego z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia,

4.osobie mającej ustalone prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,

5.osobie, która zmarła w okresie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia,

6.członka rodziny osoby wymienionej w pkt. 1-4,

7.osobie, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania,

8.cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych pobierającej świadczenie pieniężne,

9.osobie pobierającej świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny,

10.członka rodziny osoby wymienionej w pkt. 9,

11.osobie pobierającej rentę socjalną,

12.osobie, która zmarła wskutek wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,

13.osobie pobierającej rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,

14.członka rodziny osoby wymienionej w pkt. 13.

Członkami rodziny są: dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione, przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej, wnuki i rodzeństwo, małżonek (wdowa i wdowiec), rodzice, w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje również osobie, która pokryła koszty pogrzebu.

Prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa w razie niezgłoszenia wniosku o jego przyznanie po 12 miesiącach od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje.

Podstawowymi dokumentami wymaganymi do wypłaty zasiłku pogrzebowego są:

 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (aktualny druk znajduje się na stronie ZUS jak również dostępny jest siedzibie zakładu jak i do pobrania online)
 •  skrócony odpis aktu zgonu z USC
 • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu,
 • dowód osobisty osoby ubiegającej się o zasiłek pogrzebowy wraz z dowodem osobistym osoby zmarłej
 • zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniu rentowemu w dniu śmierci (jeżeli zmarła osoba ubezpieczona lub członek rodziny osoby ubezpieczonej). Nie dotyczy to osób prowadzących działalność na własny rachunek lub osób współpracujących z nimi
 • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowód osobisty zawierający wymagane dane– informacje kiedy są konieczne udziela zakład pogrzebowy)

Nie muszą jednak Państwo robić tego osobiście. Jeśli zajdzie taka potrzeba, Zakład Pogrzebowy „Hades” s.c. pomoże Państwu na każdym etapie dokonywania formalności, łącznie z wyrobieniem aktu zgonu i odbiorem zasiłku pogrzebowego ZUS (KRUS). Proszę jedynie skontaktować się z obsługa zakładu pogrzebowego:

TEL. 134463345,  667977866,  605573034

Tożsamość osoby występującej z wnioskiem o zasiłek pogrzebowy jest ustalana na podstawie dokumentu ze zdjęciem.  Jeżeli pogrzeb organizowany był na koszt państwa, organizacji politycznej lub społecznej, wymagane jest zaświadczenie właściwego organu administracji państwowej lub organizacji stwierdzające pokrycie kosztów pogrzebu oraz rachunki kosztów poniesionych przez osobę występującą z wnioskiem o zasiłek pogrzebowy.

KREDYTOWANIE POGRZEBU

Koszty pogrzebu kształtują się na różnym poziomie w zależności od oczekiwań oraz indywidualnej sytuacji rodziny organizującej pogrzeb.  Oferujemy Państwu możliwość kredytowania kosztów pogrzebu w ramach zasiłku ZUS lub KRUS. W przypadku kosztów pogrzebu przekraczających wysokość kwoty zasiłku pogrzebowego, dokonują Państwo zapłaty różnicy pomiędzy kosztami pogrzebu, a wysokością zasiłku. W przypadku, gdy koszty pogrzebu są mniejsze niż kwota zasiłku, natychmiast zwracamy Państwu różnice w gotówce.

sdivider-black

Wnioski do pobrania o wypłatę zasiłku

Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego z ZUS

Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego z KRUS

Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego z MSWiA

Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego z WBE